ITO Thailand Hygiene Blog

Feb 27 2023

Food Waste ขยะอาหาร

            มีรายงานว่าปริมาณอาหารที่เราทิ้งและสูญเสียอาจเลี้ยงคนได้ 1.26 พันล้านคนในแต่ละปี (3) และนั่นคือประมาณหนึ่งในสามของอาหารทั้งหมดที่เราผลิตได้ (8) ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบอาหารที่ยั่งยืน ที่เรากำลังพยายามทำให้สำเร็จ มีการสูญเสียอาหารประมาณ 14% ระหว่างการเก็บเกี่ยวและการขายปลีก ขณะที่มีการสูญเสียการผลิตอาหารทั่วโลกประมาณ 17% (10) ไม่นานมานี้ ความตระหนักในการลดขยะอาหารมีมากขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การลดการสูญเสียอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงคำจำกัดความและความแตกต่างของขยะอาหารและการสูญเสียอาหาร ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของการลดขยะอาหาร นอกจากนี้จะมีการพูดถึงกับเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อลดขยะอาหารและกลยุทธ์ในการจัดการอาหารอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ขยะอาหารและการสูญเสียอาหารคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

            ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ขยะอาหารมักเกิดขึ้นที่ร้านค้าปลีก บริการอาหาร และระดับผู้บริโภค (11) ที่ 2%, 5% และ 11% ของการผลิตอาหารทั่วโลกทั้งหมดตามลำดับ (10) อย่างไรก็ตาม การสูญเสียอาหารเกี่ยวข้องกับขั้นตอนใด ๆ ก่อนถึงระดับการขายปลีก (4) เราสามารถนิยามขยะอาหารได้ว่าเป็นอาหารที่ถูกผลิตหรือเตรียมแต่มนุษย์ไม่บริโภค หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม (11) และทำให้สถานการณ์ขยะอาหารทั่วโลกเลวร้ายลง ตัวอย่างเช่น อาหารที่สูญเสียและถูกนำไปฝังกลบก่อนที่จะถึงชั้นวางในซุปเปอร์มาร์เก็ตถือเป็น ‘การสูญเสียอาหาร’ แต่ถ้าอาหารนั้นไปถึงมือผู้บริโภคและพวกเขาโยนทิ้งก่อนที่จะบริโภค ก็อาจถือว่าเป็น ‘ขยะอาหาร ‘ (5).

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ

            การตระหนักว่าขยะอาหารส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ทั่วโลก (2) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาหารเน่าเสีย จะผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (12) เมื่ออาหารกลายเป็นขยะ พลังงานและน้ำที่ได้ใช้ในการปลูกหรือเลี้ยงดู การขนส่ง และทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานของระบบอาหารก็จะสูญเปล่าตามไปด้วย (12)

            ในทางกลับกัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าประสงค์ที่ 12.3 ระบุว่า ภายในปี 2573 ดัชนีการสูญเสียอาหารและขยะอาหารจะลดลง 50% ในระดับค้าปลีกและผู้บริโภคสำหรับขยะอาหารและระหว่างการผลิตเช่นเดียวกับห่วงโซ่อุปทานอาหาร และหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการสูญเสียอาหาร (9) นอกจากนี้ ขยะอาหารที่น้อยลงยังนำไปสู่เป้าประสงค์ที่ 1 (ไม่มีความยากจน) 2 (ไม่มีความหิวโหย) และ 3 (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) จาก 17 เป้าหมาย เนื่องจากขยะอาหารที่น้อยลงจะส่งผลให้ระบบอาหารดีขึ้นในด้านความมั่นคงทางอาหารที่ดีขึ้นและความยั่งยืนทางอาหารเช่นกัน

ประโยชน์ของขยะอาหารที่น้อยลง

            ขยะอาหารที่น้อยลงหมายถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เนื่องจากมีการสร้างมีเทนน้อยลง จึงลดรอยเท้าคาร์บอน และทำให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยลง (6) นอกจากนี้ ขยะอาหารที่น้อยลงยังเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอาหาร รวมถึงการจัดการอาหาร เตรียมอาหาร การจัดเก็บและขนส่งอาหาร ขณะที่พลังงานและทรัพยากรที่ถูกใช้จะไม่เปล่าประโยชน์ (6) นอกจากนี้ USDA (กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา) ได้แนะนำว่าการส่งเสริมผลผลิตและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน (ซึ่งใช้ระหว่างการผลิตอาหาร) สามารถทำได้โดยการลดและควบคุมขยะอาหาร (1)

กลยุทธ์และเทคโนโลยีลดขยะอาหาร

            การลดขยะอาหารในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอาหารสามารถทำได้ และแม้กระทั่งในตัวผลิตภัณฑ์เอง ตัวอย่างเช่น ด้วยบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคตรวจสอบและพิจารณาว่าควรบริโภคอาหารใดก่อนได้ เนื่องจากสามารถตรวจจับคุณลักษณะและสภาวะที่เหมาะสมของอาหารได้ ยิ่งไปกว่านั้น ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้  อาหารที่มีรูปร่างไม่ปกติหรือผิดรูปซึ่งสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยมักถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ ‘ไม่จำเป็น’ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเลือกผลไม้ที่ ‘สมบูรณ์แบบ’

            ในด้านห่วงโซ่อุปทานอาหาร ในระยะการผลิต สารเคลือบป้องกันที่รับประทานได้จากพืช ถูกนำมาใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้และผลิตผลสด (7) อีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือการนำระบบจัดการสินค้าคงคลังบนคลาวด์ด้วยเทคโนโลยี AI เช่น IoT หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพอาหารแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถตรวจสอบสภาพสินค้า ความสามารถในการขาย ระดับอุปสงค์และอุปทานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ป้องกันการเน่าเสียโดยไม่จำเป็น และลดขยะอาหารในที่สุด (7) สุดท้าย แอปมือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Fridgely FoodKeeper หรือ Fridge Pal สามารถติดตามวันที่ ‘ควรบริโภคก่อน’ หรือวันที่ ‘ใช้โดย’ ของอาหารได้ ให้คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหารอย่างปลอดภัยเป็นระยะเวลานานและให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด รวมถึงอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น (7)

            อิโตะ ไทยแลนด์ สนับสนุนความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสุขอนามัยของอาหารและหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยจากผู้สัมผัสอาหาร เรากำลังเสนอมาตรการจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานอาหารและบริการให้คำปรึกษา คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

1.Buzby, J. (2022). Food Waste and its Links to Greenhouse Gases and Climate Change. USDA. Retrieved January 19, 2023, from https://www.usda.gov/media/blog/2022/01/24/food-waste-and-its-links-greenhouse-gases-and-climate-change

2.(2022). Tackling Australia’s food waste. Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water. Retrieved January 12, 2023, from https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/waste/food-waste

3.(2022). Tackling food loss and waste: A triple win opportunity. Food and Agriculture Organization. Retrieved January 9, 2023, from https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-UNEP-agriculture-environment-food-loss-waste-day-2022/en

4.Food and Agriculture Organization of the United Nations, & Nations, F. A. O. U. (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction. FAO.

5.Generation Vegan. (2022). How Does Food Waste Affect Climate Change in 2022? Retrieved January 19, 2023, from https://genv.org/food-waste-and-climate-change/

6.Harvard T.H. Chan School of Public Health. (2023). Food Waste. Retrieved January 19, 2023, from https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/food-waste/

7.Miller, A. (2021). Solutions for Food Waste: How Emerging Technologies Reduce Waste From Farm to Table. Earth.Org. Retrieved January 19, 2023, from https://earth.org/solutions-for-food-waste-how-emerging-technologies-reduce-waste-from-farm-to-table/

8.Plester, J. (2021). How food waste is huge contributor to climate change. The Guardian. Retrieved January 19, 2023, from https://www.theguardian.com/news/2021/sep/04/how-food-waste-is-huge-contributor-to-climate-change

9.The United Nations. (2016). Ensure sustainable consumption and production patterns. Retrieved January 17, 2023, from https://sdgs.un.org/goals/goal12

10.The United Nations. (2022). International Day of Awareness of Food Loss and Waste Reduction. Retrieved January 12, 2023, from https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day

11.(2021). UNEP Food Waste Index Report 2021. UNEP – UN Environment Programme. Retrieved January 9, 2023, from https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

12.World Wildlife Fund. (2023). Fight climate change by preventing food waste. Retrieved January 17, 2023, from https://www.worldwildlife.org/stories/fight-climate-change-by-preventing-food-waste

Related Post