ITO Thailand Hygiene Blog

Oct 30 2023

วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหาร

วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารคืออะไร

            วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารมีบทบาทสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของบริษัท รับรองความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และมอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า (3)

            โดยหมายถึงแนวความคิด พฤติกรรม และหลักการโดยรวมของบริษัทเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ภายในสถานที่ ซึ่งรวมถึงทัศนคติที่ไม่สามารถสังเกตได้ ความเชื่อมั่น พฤติกรรม และกฎระเบียบที่ควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทโดยไม่มีการควบคุมดูแล

            การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งจำเป็น และมีการตรวจสอบที่รัฐบาลสั่งและการตรวจสอบ QSC (คุณภาพ การบริการ และความสะอาด) เพื่อยืนยันว่าสถานที่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ การเปิดรับวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มแข็งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทได้อย่างมากระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว องค์การความปลอดภัยด้านอาหารโลก (Global Food Safety Initiative: GFSI) เป็นความพยายามระดับนานาชาติในการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นพื้นฐานแล้ว ยังมีการเสนอแนวทางเพิ่มเติมอีกด้วย การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้สิ่งอำนวยสถานที่ต่าง ๆ พัฒนาสถานที่ทำงานให้ปลอดอุบัติเหตุ รักษาชื่อเสียงอันดีงามและเพิ่มพูนผลกำไร (5)

ความสำคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหาร

            วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มแข็งขององค์กรมีความสำคัญในการเพิ่มความภักดีของลูกค้าโดยการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกใช้และแนะนำให้ผู้อื่นใช้ตาม การสร้างความไว้วางใจผ่านชื่อเสียงที่ดีสำหรับขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและการจัดการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเชื่อมั่นของลูกค้าในสินค้าที่บริโภค

            การเปิดรับพันธสัญญาร่วมกันด้านความปลอดภัยด้านอาหารช่วยหล่อเลี้ยงนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการ สินค้าและบริการ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพอาหารและปรับปรุงการบริการลูกค้า ทำให้มั่นใจในแบรนด์มากขึ้น นอกจากนี้ แนวคิดเชิงนวัตกรรมยังดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และสร้างโอกาสในการลดต้นทุนและเติบโตรายได้ อุตสาหกรรมความปลอดภัยของอาหารที่กำลังเติบโตมีทางเลือกต่าง ๆ มากมาย และดึงดูดบุคคลที่ต้องการสร้างอาชีพในตำแหน่งระดับเริ่มต้นและระดับสูง นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยของอาหารและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศทำให้ธุรกิจแตกต่างจากคู่แข่ง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า

            ประการสุดท้าย วัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารที่เข้มแข็งช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบง่ายขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ (2)

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารในห่วงโซ่อุปทานอาหาร

            โดยทั่วไป ปัจจัยห้าประการมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหาร (4)

            1.การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร – การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารจำเป็นต้องให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในเชิงรุก ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการความร่วมมือระหว่างผู้บริหารทุกคนในการกำหนดวิสัยทัศน์ ร่างแผน และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การติดตามให้ได้การรับรองที่เกี่ยวข้องและการให้แนวทางที่ครอบคลุมแก่ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกช่วยให้การดำเนินงานและการนำทีมสำเร็จได้

            2.เน้นความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร – ผู้จัดการควรสื่อสารถึงความสำคัญของวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารและวัตถุประสงค์ของบริษัทกับพนักงาน โดยให้เหตุผลเบื้องหลังแนวทางและให้รางวัลตอบแทนการปฏิบัติตาม การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสอบถามความปลอดภัยด้านอาหารสามารถเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารได้

            3.จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานและสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน – ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่จำเป็นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร เช่น การใช้สารเคมีสำหรับทำความสะอาดและวิธีการบรรจุหีบห่อแบบใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุดิบและการจัดการอันตรายด้านความปลอดภัยด้านอาหารที่พบได้ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จในด้านความปลอดภัยด้านอาหาร

            4.จัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นให้พนักงาน – เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมและนำระบบดิจิทัลสำหรับจัดการความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ ซึ่งระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ใช้ AI และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ รายการตรวจสอบอัตโนมัติและแหล่งข้อมูลฟรีช่วยเสริมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการโดยรวมง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            5.การตรวจสอบ – การตรวจสอบขั้นตอนความปลอดภัยด้านอาหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตรวจสอบตนเองและการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการล้างมือ ความสะอาด และการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยด้านอาหาร ล้วนจำเป็นสำหรับโครงการความปลอดภัยด้านอาหารที่ประสบความสำเร็จและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหาร (1)

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

            แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารทวีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากกฎหมายที่พัฒนาไปทั่วโลก คณะกรรมาธิการยุโรปวางแผนที่จะรวมวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารเป็นหลักการทั่วไปในกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานและพฤติกรรมในสถานประกอบการด้านอาหาร ในทำนองเดียวกัน องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้รวมเอาข้อกำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารไว้ในแผนความปลอดภัยด้านอาหารยุคใหม่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังได้แนะนำการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารในอุตสาหกรรมนมเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้เริ่มแพร่หลายในภูมิภาคต่าง ๆ การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารจึงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายและมีความสำคัญต่อการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารและป้องกันอันตรายในสถานประกอบการด้านอาหาร ดังนั้น บริษัทต่าง ๆ จึงต้องยอมรับวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อปกป้องผู้บริโภค พัฒนาชื่อเสียง และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

ลดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

            GFSI ไม่เพียงแต่ยอมรับข้อกำหนดวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมเข้ากับมาตรฐาน BRCGS ทั้งหมดด้วย เนื่องจาก GFSI และ BRCGS ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการทำสัญญากับแบรนด์ที่รับทราบและให้ความสำคัญกับการรับรองทั้งสอง

ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

            การประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารนั้นจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและเป็นไปตามมาตรฐาน BRCGS และ GFSI นอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางการเงินโดยการลดอุบัติการณ์และขยะอาหาร ข้อผิดพลาดของมนุษย์ก่อให้เกิดขยะอาหาร 10.9% ในขณะที่ธุรกิจที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารที่แข็งแกร่งพบข้อผิดพลาดน้อยลง 54% การดำเนินการประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติการณ์ 85% ลดการสูญเสียและปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยการยอมรับการประเมินนี้ บริษัทต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังทำให้ผลกำไรดีขึ้นได้อีกด้วย จึงเป็นแนวทางที่มีคุณค่าและเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาการดำเนินงานโดยรวม

เอกสารอ้างอิง

1.(2021). 3 ways Food Safety Culture can benefit your business. Retrieved July 23, 2023, from https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2021/3-ways-food-safety-culture-can-benefit-your-business/

2.Dalal, A. (2022). Food Safety Culture — What Is It And Why Is It Important? Retrieved July 23, 2023, from https://coggno.com/blog/food-safety-culture-what-is-it-and-why-is-it-important/#Why_Is_Food_Safety_Culture_Important

3.Greenlee, S. (2019). The Importance of Food Safety Culture. Retrieved July 23, 2023, from https://safefoodalliance.com/management/the-importance-of-food-safety-culture/

4.Hanson, E. M. (2022). Implementing a food safety culture in 2023. Retrieved July 23, 2023, from https://www.fooddocs.com/post/food-safety-culture

5.Motiwalla, A. (2021). The importance of food safety culture: the basics and more. Retrieved July 23, 2023, from https://www.monitorqa.com/food-safety-culture/

Related Post