ITO Thailand Hygiene Blog

Jul 31 2023

ความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ในธุรกิจอาหาร

            ในบล็อกที่แล้ว เราได้กล่าวถึงวิธีที่เทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ธุรกิจอาหารมีความปลอดภัย (การตรวจสอบย้อนกลับได้และความโปร่งใส) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคระบาดที่เกิดจากอาหาร ประเด็นหลักของการพูดคุยกันในวันนี้คือมุมมองของลูกค้าเกี่ยวกับความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับได้ในธุรกิจอาหาร

ความโปร่งใสด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหารคืออะไร

            ความโปร่งใสด้านอาหารคือการให้ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลโดยอิงจากผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการผลิต ผู้บริโภคต้องการการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมากขึ้น และความโปร่งใสได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความภักดีต่อแบรนด์ (7)

            การตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหารคือการจัดทำเอกสารและเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป ห่วงโซ่การจัดจำหน่าย และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวอย่างเช่น ในการปนเปื้อนในอาหาร  การติดตามผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ระบุแหล่งที่มาของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบออกจากตลาดได้ทันที ช่วยลดการเจ็บป่วยจากอาหาร (3) นอกจากนี้ ระบบตรวจสอบย้อนกลับยังมีความสำคัญต่อการจัดการปัญหาความปลอดภัยของอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากช่วยให้สามารถระบุและแยกผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ดังนั้น ธุรกิจอาหารทั้งหมด รวมถึงผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีก จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ของตนได้เพื่อความปลอดภัยของอาหาร (5)

ความสำคัญของความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและธุรกิจอาหาร

            ความโปร่งใสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนำไปสู่ความรับผิดชอบ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือเป็นอันตราย ความรับผิดชอบนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกัน สำหรับผู้บริโภค ความโปร่งใสช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และสร้างความไว้วางใจและความภักดี การให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการเปิดกว้าง มีความชัดเจนต่อลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า จะสร้างความผูกพันระหว่างร้านอาหารและลูกค้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถแยกแยะผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบออกจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบน้อยกว่าได้ด้วยการแสดงความโปร่งใส (9) ความสำคัญของความโปร่งใสในอุตสาหกรรมร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ากังวลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น

            เพื่อสร้างความไว้วางใจและความภักดี ร้านอาหารต่าง ๆ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมและคุณค่าทางโภชนาการ ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ วิธีดำเนินการ และตอบคำถามของลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ พวกเขาควรรับมือสถานการณ์เชิงลบในเชิงรุก และพิจารณาเปิดใจโดยการแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ประการสุดท้าย ความโปร่งใสสามารถเพิ่มการรักษาลูกค้าและพนักงาน และสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ (8)

            การตรวจสอบย้อนกลับได้เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน เช่น ความปลอดภัยของอาหารหรือการปกป้องอาหาร การตรวจสอบย้อนกลับได้ยังมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการเตรียมพร้อม การตอบสนอง การกู้คืน และการป้องกันในกรณีฉุกเฉิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับได้ของอาหารได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันการศึกษา และผู้บริโภค ลักษณะที่ซับซ้อนและไม่หยุดนิ่งของห่วงโซ่อุปทานอาหารเป็นความท้าทายในการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ความกังวลต่าง ๆ ได้แก่ ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร เหตุการณ์การเรียกคืนที่เพิ่มขึ้น การโกง และความเสี่ยงในการปนเปื้อน เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานยาวและซับซ้อน การตรวจสอบย้อนกลับได้ช่วยลดผลกระทบของประเด็นเหล่านี้ รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ความไม่ไว้วางใจของผู้บริโภค และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปในการประเมินการตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงการจัดการความเสี่ยง ผลผลิต ความเชื่อมั่นในแบรนด์ และการเข้าถึงตลาด อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบย้อนกลับได้มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงประการใด (4)

แนวโน้มและความคาดหวังของผู้บริโภค

            ความโปร่งใสด้านอาหารคือแนวโน้มที่ผู้บริโภคต้องการทราบว่าอาหารมาจากที่ใด และพวกเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและแหล่งที่มาของอาหาร และมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น ผู้ค้าปลีกที่สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มผู้บริโภค และข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในด้านนี้มากขึ้น จะสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเพื่อคว้าชัยชนะได้ (2) รายงานของ Edelman พบว่าความไว้วางใจในรัฐบาลทั่วโลกลดลง โดยหนึ่งในสี่ของประเทศต่าง ๆ จำเป็นต้องไว้วางใจรัฐบาลของตนในการจัดหาสิ่งจำเป็น ขณะนี้ผู้บริโภคกำลังมองหาธุรกิจเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่รัฐบาลทิ้งไว้ โดยคาดหวังให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะออกมาพูดถึงประเด็นทางสังคมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรคระบาดครั้งใหญ่ยิ่งเพิ่มความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบต่าง ๆ เช่น ความยากจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข่าวปลอม และการเหยียดเชื้อชาติ Edelman ระบุช่องว่างของระบบ 5 ประการที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มควรแก้ไข ได้แก่ ช่องว่างด้านนวัตกรรม ช่องว่างด้านการมีส่วนร่วม ช่องว่างด้านข้อมูล ช่องว่างด้านสิ่งจูงใจ และช่องว่างด้านการลงทุน ผู้นำทั้งหลายแสดงพฤติกรรมที่พวกเขาต้องการให้สะท้อนให้เห็นทั่วทั้งบริษัทในวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหาร (6)

            ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความโปร่งใสจากแบรนด์อาหารที่พวกเขาซื้อ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และโลก ผู้บริโภคต่างคาดหวังให้แบรนด์ ไม่ใช่รัฐบาล ที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของพวกเขา แบรนด์ต่างๆ ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับที่ดี เพราะผู้บริโภคต้องการรู้สึกว่าได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตนเองและสิ่งแวดล้อม การให้ความโปร่งใสอาจมีราคาที่ต้องจ่าย แต่แบรนด์ที่เต็มใจจะทำเช่นนั้นจะยึดส่วนของตลาดสำคัญและกำลังเติบโตได้ ในทางกลับกัน แบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวนั้นเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้ามากกว่าหนึ่งในสาม (1)

เอกสารอ้างอิง

1.Cather, A. (2019). The Bottom Line or Consumer Demand–Which is Driving Food Transparency? Retrieved April 16, 2023, from https://www.nycfoodpolicy.org/the-bottom-line-or-consumer-demand-which-is-driving-food-transparency/

2.DuBois, C. (2023). The Rise of Food Transparency. Retrieved April 16, 2023, from https://www.iriworldwide.com/en-us/insights/blog/the-nbsp;rise-of-food-transparency

3.(2022). Tracking and Tracing of Food. Retrieved April 16, 2023, from https://www.fda.gov/food/new-era-smarter-food-safety/tracking-and-tracing-food

4.Fisher, W. (2015). The Importance of Food Traceability. Retrieved April 16, 2023, from https://www.food-safety.com/articles/3926-the-importance-of-food-traceability

5.(2017). Food traceability. Retrieved April 16, 2023, from https://www.foodstandards.gov.au/industry/safetystandards/traceability/pages/default.aspx

6.Grylls, B. (2021). The future of trust and transparency in the food supply chain. Retrieved April 16, 2023, from https://www.newfoodmagazine.com/article/158504/the-new-era-of-transparency/

7.Huang, J. (2022). What is the transparency of food? Retrieved April 16, 2023, from https://www.globalfoodconsumers.org/news/what-is-the-transparency-of-food/

8.Media, Z. (2021). 5 Ways to Increase Your Restaurant’s Transparency with Customers. Retrieved April 16, 2023, from https://onedine.com/2021/01/29/5-ways-to-increase-your-restaurants-transparency-with-customers/

9.Senese, R. (2023). Food transparency is a recipe for business success. Retrieved April 16, 2023, from https://english.alarabiya.net/views/2023/03/16/Food-transparency-is-a-recipe-for-business-success-

Related Post