ITO Thailand Hygiene Blog

Sep 25 2023

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000)

            ผู้ผลิตอาหารต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานและกระบวนการความปลอดภัยด้านอาหาร (2) FSSC 22000 คือโครงการการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Management Systems: FSMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยองค์การความปลอดภัยด้านอาหารโลก (Global Food Safety Initiative: GFSI) โครงการการรับรองนี้มีแนวทางและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มีความสม่ำเสมอ เปิดกว้าง และความปลอดภัยทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของคุณ โดยมีผลบังคับใช้กับทุกบริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้ค้าปลีก การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่จำเป็นและได้รับการรับรอง FSSC 22000 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับคุณภาพอาหารและการใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอาหารปลอม การเจ็บป่วยจากอาหาร การเรียกคืนที่มีราคาแพง และภัยคุกคามภายนอกอื่น ๆ (1)

ขอบเขตและโครงสร้าง

ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง FSSC 22000 สามารถแบ่งออกเป็นสามองค์ประกอบหลัก (6):

            •ISO 22000:

            พื้นฐานของระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (FSMS) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22000 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตาม ISO 22000เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการยอมรับจากองค์การความปลอดภัยด้านอาหารโลก (GFSI) จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบอีกสองประการสำหรับ FSSC 22000

            •โปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (Prerequisite Programmes: PRP):

            โปรแกรมเหล่านี้ได้มาจาก ISO/TS 22002-1 ซึ่งวางข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนผังและการก่อสร้างสถานที่ประกอบการ บริการบำรุงรักษา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขอนามัยของบุคลากร การป้องกันอาหารปลอม และระบบป้องกันต่าง ๆ

            •ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ FSSC 22000:

            ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ FSSC 22000 ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และการบันทึกและทบทวนบริการการจัดการที่เหมาะสม เช่น สาธารณูปโภค การขนส่ง และการบำรุงรักษา

            FSSC 22000 รวมโครงการการรับรองที่ครอบคลุมสำหรับระบบความปลอดภัยด้านอาหารโดยใช้มาตรฐานการรับรองที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 และ ISO 22002 องค์กรผู้ผลิตอาหารทุกแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน (PRP) ที่เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตเฉพาะของตน ISO 22002 เป็นแนวทางเพื่อช่วยในกระบวนการนี้ โดย PRP พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ภายในสภาพแวดล้อมการผลิตอาหาร รวมถึงการควบคุมสัตว์รบกวนและสุขอนามัยส่วนบุคคล สำหรับผู้ผลิตอาหาร ข้อกำหนดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องคือ ISO/TS22002-1 หรือ PAS223 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร (3)

            กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000แล้ว ผู้ผลิตเพียงต้องผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมตามข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับ PRP ในภาคส่วนของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการการรับรองนี้

FSSC 22000 กับ ISO 22000 

            โครงการ FSSC 22000 ใช้ FSMS ของมาตรฐาน ISO 22000 เป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบโครงสร้างสำหรับกระบวนการต่าง ๆ (SafetyCulture, 2023) ความแตกต่างหลักระหว่าง ISO 22000 และ FSSC 22000 อยู่ที่สถานะการรับรอง ขณะที่การรับรอง ISO 22000 ไม่มีการรับรอง GFSI ในทางกลับกัน การรับรอง FSSC 22000 นั้นได้รับการยอมรับและรับรองโดย GFSI (4)

            มีความแตกต่างสี่ประการระหว่าง FSSC 22000 และ ISO 22000 ประการแรก ISO 22000  เน้นระบบการจัดการเท่านั้น ถัดไป การดำเนินการ PRP ตามมาตรฐาน ISO 22000 ช่วยให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) อื่น ๆ ได้ จากนั้น FSSC 22000 รวมเข้ากับ ISO 22000:2018 มาตรฐานทางเทคนิคเฉพาะของ ISO และข้อกำหนดเพิ่มเติม การรับรอง FSSC 22000 ได้รับการรับทราบและยอมรับโดย GFSI และสุดท้าย GFSI ไม่ยอมรับการรับรอง ISO 22000  (4)

ประโยชน์ของ FSSC 22000 (5)

            •การลดความเสี่ยงและอันตราย

            FSSC 22000 นำเสนอระบบการจัดการอันตรายด้านความปลอดภัยด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มาตรฐานนี้กำหนดสภาพแวดล้อมและกรอบการจัดการสำหรับการตรวจสอบ การรับรองและการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

            •การเพิ่มพูนชื่อเสียงและรักษาลูกค้า

            เมื่อผู้บริโภคไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง พวกเขาจะกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ภักดีและแม้แต่ดึงดูดลูกค้าใหม่ในอนาคต ดังนั้น ชื่อเสียงจะกระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมูลค่าให้กับสถานประกอบการ

            •ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

            ในฐานะที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดโดย GFSI การรับรอง FSSC 22000 จึงเพิ่มโอกาสในการได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลก เป็นการปูทางไปสู่การทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ง่ายขึ้นเมื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

            FSSC 22000 มีส่วนร่วมอย่างมากกับทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานอาหาร รวมถึงผู้ค้าปลีกอาหาร ซัพพลายเออร์ และผู้ผลิต ผู้ค้าปลีกสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกรอบแนวทางของ FSSC 22000 ได้ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถนำระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคู่ค้าทางธุรกิจของตนได้ สำหรับซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีกอาหารที่มีชื่อเสียงหลายรายกำหนดให้ซัพพลายเออร์มีโครงการที่ได้รับการรับรองจาก GFSI เช่น FSSC 22000 GFSI กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์อาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก สำหรับผู้ผลิต FSSC 22000 ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และสอดคล้องกับหลักการของ GFSI ที่ว่า “เมื่อได้รับการรับรองแล้ว ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง FSSC 22000 สามารถคาดหวังได้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนจะอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม (6) เป็นอย่างน้อย

            ประโยชน์ที่โดดเด่นอีกประการของ FSSC 22000 คือแนวทางที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการนำระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ HACCP เกี่ยวข้องกับการระบุจุดที่เสี่ยงต่ออันตรายในการผลิตอาหารในเชิงรุก ซึ่งหากไม่แก้ไข อาจทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่เหมาะสำหรับการบริโภค นอกจากนี้ องค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 แล้วจะพบว่าการเปลี่ยนไปใช้ FSSC 22000 นั้นตรงไปตรงมามากขึ้น โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการรับรอง FSSC 22000 (6)

เอกสารอ้างอิง

 1.(2023). What is FSSC 22000? Retrieved June 28, 2023, from https://fsns.com/what-is-fssc-22000/

2.(2022). Delivering trust and impact on global food safety with FSSC 22000. Retrieved June 28, 2023, from https://www.fssc.com/schemes/fssc-22000/

3.GCL International. (2023). FSSC 22000 GCL INTL. Retrieved June 28, 2023, from https://www.gcl.uk/certification/fssc-22000-food-safety-system-certification/

4.Mohanty, M. (2021). Difference between ISO 22000 and FSSC 22000. Retrieved June 28, 2023, from https://www.rajstartup.com/blog/difference-between-iso-22000-and-fssc-22000

5.Nimbly Technologies. (2021). 3 Benefits of Having Food Safety System Certification (FSSC 22000). Retrieved June 28, 2023, from https://hellonimbly.com/3-benefits-of-having-food-safety-system-certification-fssc-22000/

6.(2023). FSSC 22000: All You Need to Know. Retrieved June 28, 2023, from https://safetyculture.com/topics/fssc-22000/

Related Post