What’s News

Mar 13 2023

เส้นทางสู่โลกแห่งความปลอดภัยอาหารยุคใหม่

เส้นทางสู่โลกแห่งความปลอดภัยอาหารยุคใหม่”
“The Pathways to a New Era of Food Safety”
29 มีนาคม 2566 I 14.00-15.45 hrs.

          โลกแห่งดิจิทัลในปัจจุบัน คือ โลกแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติของการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจ ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่เพียงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและปลอดภัย แต่ยังให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความชัดเจนและโปร่งใสในทุกมิติ

          งานเว็บบินาร์ครั้งนี้ จะมาอัปเดตมาตรฐานและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับมุมมองการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนภายในองค์กร เพื่อเปิดเส้นทางสู่ศักราชใหม่ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อครองส่วนแบ่งในตลาดยุคดิจิทัล

ก้าวสู่อีกยุคสมัยของความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี 

– Food Sustainability: โลกปลอดภัย เราปลอดภัย ด้วยความยั่งยืน
– พิมพ์เขียวความปลอดภัยอาหารยุคใหม่จาก USFDA
– นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่

    โดย: ดร.จิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ
    Solution Promotion Department
    ITO (Thailand) Ltd.

Food Safety: ความสำคัญสูงสุดและความมุ่งมั่นต่อผู้บริโภคในยุดดิจิทัล

– ปัจจัยความความสำเร็จ..การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
– รู้ก่อนได้เปรียบ..กฎระเบียบใหม่เพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร
– กรณีปฏิบัติทำได้จริง..ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงคุณภาพ

    โดย: ดร.สุวิมล สุระเรืองชัย
    วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
    บริษัท ซิสเต็ม เดเวลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด