What’s News

Dec 19 2022

5 อันดับ contents ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2022 (หมวดข้อมูลสินค้า Products Information))

♦ เทคโนโลยี AI ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร

https://www.itohygiene.com/th/blog/2022/08/338/

♦ เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีอ่านอักขระด้วยแสง (OCR)

https://www.itohygiene.com/th/blog/2022/07/315/

♦ Food grade material

https://www.itohygiene.com/th/blog/2022/06/284/

♦ ใส่ใจสุขลักษณะรองเท้า เพื่อสุขลักษณะที่ดีในอุตสาหกรรมอาหาร

https://www.itohygiene.com/th/blog/2022/10/446/

♦ นวัตกรรมลดการปนเปื้อนในสายการผลิต

https://www.itohygiene.com/th/blog/2022/09/386/