ITO Thailand Hygiene Blog

Dec 02 2021

มารู้จักมาตรฐาน GHP กันเถอะ

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะอาดในอาหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากอาหารที่ไม่สะอาดเพียงพออาจก่อให้เกิดอาการป่วยได้ เช่น ท้องเสีย การปนเปื้อนของพยาธิและเชื้อโรคต่างๆ แผลในปากจากสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น หรือหากเป็นโรคร้ายแรง อาจถึงขั้นพิการสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมสุขลักษณะของอาหาร ให้ปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

          สำหรับในประเทศไทยเอง มาตรฐานตามกฎหมายที่สำคัญคือ GMP (Good Manufacturing Practices) ซึ่งจำเป็นต้องผ่านมาตรฐานก่อนตั้งโรงงานอาหาร ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีความพยายามจะยกระดับตามมาตรฐานสากลของ CODEX เวอร์ชั่น 2020 ให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดี Good Hygiene Practices (GHP) (ปัจจุบันคือ ร่าง มกษ. 9023-2564 และมกษ. 9024-2564) ซึ่งจะมีความครอบคลุมและรายละเอียดมากขึ้น มีการขยายขอบข่ายจากเฉพาะโรงงานหรืออุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เป็นผู้ประกอบการอาหาร (Food Business Operators; FBOs)  เช่น การค้าปลีก การบริการ และการขนส่งอาหารด้วย โดยให้ภาพกว้างระบุว่า “ตามความจำเป็น” หรือ “ตามความเหมาะสม” ซึ่งสำหรับคำตอบว่าเหมาะสมหรือไม่ พิจารณาจากความน่าจะเป็น ความรุนแรง โอกาสเกิดโทษกับผู้บริโภค เพราะแต่ละผู้ประกอบการก็มีรายละเอียด ความจำเป็น สถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

          ประเด็นที่น่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีหลายประเด็น เช่น
1. บทบาทของผู้ประกอบการ ควรสนับสนุนในการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร โดยฝ่ายบริหารควรสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการด้วย
2. สารก่อภูมิแพ้ ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อน
3. การฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น อาทิ การอบรมเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สภาวะการเก็บอาหาร การใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น
4. การฝึกอบรมทบทวนฟื้นฟูความรู้ และการบันทึกการฝึกอบรม

          ในส่วนของสุขลักษณะส่วนบุคคล ยังคงใกล้เคียงเดิม ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
1. การรักษาสุขภาพ (อาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ โรคติดต่อ พาหะสู่อาหาร)
2. การรักษาความสะอาดส่วนบุคคล ควรมีมาตรฐานป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากพนักงาน เช่น มีที่คลุมผมและหนวด รองเท้าที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์ช่วยในการกำจัดเส้นผมและล้างรองเท้า เน้นย้ำการล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มงาน กลับจากพัก ใช้ห้องน้ำ และจับของสกปรก
3. ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมตามข้อกำหนดงาน

          ทางอิโตะ ประเทศไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัยอาหาร

#GHP #ความสะอาดในอาหาร #สุขลักษณะของอาหาร #สุขลักษณะส่วนบุคคล #บทบาทของผู้ประกอบการ #สารก่อภูมิแพ้ #การฝึกอบรม

Related Post